Archive for the ‘Sieć instytucji kulturalnych’ Category:

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZMIAN

Częstotliwość zmian na najwyższych stanowis­kach partyjnych i państwowych staje się tym samym jednym z czynników, które wywołują stan nierównowagi między możliwościami i oczekiwaniami, potrzebami i życzeniami. W takim kontekście warto zwrócić uwagę na VI    Zjazd. Sformułowano na nim najwięcej postulatów, bo aż 186, podczas gdy na kolejnym — ze względu na liczbę takich wypowiedzi — zjeździe tylko 105, a na IX — 98. Istnieją więc podstawy, by przypuszczać, że VI Zjazd był jednym wielkim koncertem życzeń w zbyt małym stopniu opar­tych na realnej ocenie rzeczywistości. Ocena ta była zbyt powierzchowna.VII Zjazd był z tego punktu widzenia znacznie skromniejszy, a na
Czytaj więcej


PRZYGOTOWYWANE ZJAZDY

Analiza ta pokazuje również, że zarówno oceny pozytywne, jak i kry­tyczne koncentrują się na różnych sprawach. Na zjazdach pierwszej grupy w ocenach pozytywnych relatywnie częściej wspomina się o działalności na rzecz kultury, natomiast na zjazdach zaliczonych do grupy drugiej —   o stanie kultury. Oceny krytyczne koncentrują się odpowiednio na stanie kultury oraz na działalności na rzecz kultury.Z tego wynika, że zjazdy przygotowywane przez nowe gremia kierownicze pozytywnie oceniają działalność na rzecz kultury, lecz krytycznie odnoszą się do jej stanu, natomiast zjazdy zaliczone do grupy drugiej skłonne są pozytywnie oceniać stan kultury, krytykując działalność na jej rzecz. W pierwszym więc przypadku
Czytaj więcej


ANALIZA POSTULATÓW

Analiza postulatów zawartych w dokumentach zjazdów pokazuje, że z jednakową częstotliwością odnoszą się one do stanu kultury oraz do dzia­łalności na jej rzecz. Różnice istotne statystycznie dotyczą postulatów adresowanych do stanu kultury. I tak na zjazdach grupy pierwszej z wię­kszym natężeniem akcentuje się potrzebę poprawy bazy materialnej, zmian w treściach przekazów artystycznych i informacyjnych oraz w poziomie kulturalnym ludności. W grupie drugiej —- częściej pojawiają się postulaty odnośnie do dostaw urządzeń kulturalnych na rynek, twórców i środowisk twórczych, pracowników zatrudnionych w kulturze oraz działalności insty­tucji kulturalnych. Na zjazdach przygotowywanych przez nowe gremia mówi się przede wszystkim o tym, jaka kultura
Czytaj więcej


ANALIZA WYPOWIEDZI

W dokumentach zjazdów zaliczonych do pierwszej grupy relatywnie częściej zwraca się uwagę na instrumentalne funkcje kultury, częściej pisze się o niej jako o świadectwie stanu innych układów. Z kolei na zjazdach grupy drugiej znacznie częściej wskazuje się^ na podmiotowe funkcje kultury, traktując ją jako czynnik przekształcający inne układy.Analiza wypowiedzi odnoszących się do czynników zmieniających kulturę pokazuje, że z jednakową częstotliwością mówi się o czynnikach endo- i    egzogenicznych. W pierwszej grupie zjazdów nieco częściej wspomina się o polityce kulturalnej, poziomie kulturalnym ludności i oświacie, natomiast w grupie drugiej — częściej pojawia się w tym kontekście baza materialna kultury oraz działalność instytucji gospodarczych.
Czytaj więcej


PIERWSZE SKUTKI

Analiza tego zestawienia prowadzi do wniosku, że nowe kierownictwa, przejmując władzę, mają zazwyczaj krytyczny obraz rzeczywistości. Jednym z elementów tego obrazu jest stan kultury. Równocześnie szukują one społecznego poparcia. Stąd m.in. bierze się znaczne zainteresowanie śro­dowiskami kulturalnymi, zajmującymi ważne miejsce na mapie środowisk opiniotwórczych. Ta podwójna perspektywa wywołuje wiele skutków w kształcie programów formułowanych na tych zjazdach. Skutek pierwszy, to instrumentalne traktowanie kultury. Dla nowego kierownictwa staje się ona ważna o tyle, o ile za jej pośrednictwem może ono uzyskać bądź zintensyfikować poparcie społeczne dla siebie. Władzę interesują przy tym nie sami twórcy i pracownicy kultury, lecz przede wszyst­kim całe społeczeństwo,
Czytaj więcej


DUŻA LICZBA POSTULATÓW

Skutek drugi, to duża liczba postulatów. Biorą się one, z jednej strony, z krytycznej oceny stanu kultury, z drugiej zaś — z przekonania, że w ten sposób można pozyskać środowiska kulturalne, zwłaszcza środowiska twórcze. W postulatach eksponuje się stan bazy materialnej (co wynika z krytycznej oceny spuścizny i z chęci pozyskania środowisk kulturalnych) oraz charakter przekazów artystycznych (co wynika z przekonania, że charakter tych przekazów kształtuje świadomość znacznych odłamów społeczeństwa). Temu samemu celowi służy też znaczna liczba ocen pozy­tywnych, adresowanych do środowisk twórczych, a także pozytywna ocena działalności instytucji kulturalnych. Tak budowany program polityki kulturalnej uzyskuje niepełną akceptację. Z pozytywnym odzewem
Czytaj więcej